Säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Virta – Oulujokivarren kulttuuriseura ry ja sen kotipaikka on Muhos.

2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on syventää Oulujokivarressa syntyneiden, siellä asuvien, sinne muuttavien ja myös sieltä pois lähteneiden tietoisuutta alueesta ja sen rikkaasta sekä monimuotoisesta kulttuurista. Yhdistys toimii Oulujokivarren kulttuuriperinteen kerääjänä ja tallentajana ja vahvistaa siten asukkaittensa identiteettiä. Yhdistys ylläpitää ja edistää Oulujokivarressa kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

3. Toimintamuodot

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita eri viranomaisille
ja on yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

4. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisena jäsenenä voi toimia myös oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokouksen maalis - huhtikuussa ja syyskokouksen syys - lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vrk (neljätoista vuorokautta) ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle

7. päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimikaudeksi 7 §:n rajoissa

8. päätetään hallituksen puheenjohtajan, -jäsenten, muiden toimihenkilöiden sekä tilintarkastajien palkkioista

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


© Virtaseura